Odmowa odpowiedzialności

Zgodnie z obowiązującym prawem, Administracja zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, których zapewnienie może być w inny sposób dorozumiane, oraz zrzeka się odpowiedzialności w odniesieniu do Witryny, Treści i ich wykorzystania.

W żadnym wypadku Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne pośrednie szkody w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania informacji w tej Witrynie lub w jakiejkolwiek innej witrynie, do której znajduje się hiperłącze z naszej witryny, występowanie zależności, utrata produktywności, zwolnienie lub przerwanie zatrudnienia, a także potrącenia od instytucji edukacyjnych z tytułu utraconych zysków, zawieszenia działalności gospodarczej, utraty programów lub danych w Państwa systemach informatycznych lub w inny sposób powstałych w związku z dostępem, użytkowaniem lub niemożność korzystania z Witryny, Treści lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej lub nieoperacyjność, błąd, pominięcie, przerwanie, wada, przestój lub opóźnienie transmisji, wirus komputerowy lub awaria systemu, nawet jeśli administracja została wyraźnie poinformowana o możliwości takich szkoda.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa.

Użytkownik zgadza się, że zasady i przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów nie mogą być stosowane do korzystania przez niego z Serwisu, ponieważ nie świadczy usług odpłatnych.

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz akceptację „Zastrzeżenia” i ustalonych Zasad oraz przyjmujesz wszelką odpowiedzialność, która może zostać Ci przypisana.